RODO

Klauzula informacyjna

W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. z siedzibą w (94 – 303) Łodzi przy ulicy Konstantynowskiej 8/10.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: …… lub adresem e-mail: sekretariat@zoo.lodz.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zoo.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.

 • Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • Klienci dokonujący zakupu biletów jednorazowych

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi sprzedaży jednorazowych biletów wstępu oraz jednorazowych Elektronicznych biletów wstępu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy poprzez akceptację Regulaminu sprzedaży biletów on-line.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych w przypadku zakupu biletu drogą elektroniczną jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Klienci dokonujący zakupu Karnetów Całorocznych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi sprzedaży Karnetów Całorocznych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy.

W zakresie ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako przedsiębiorcy w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ŹRÓDŁO DANYCH:

Dane osobowe osób niepełnoletnich takie jak imię i nazwisko lub wizerunek mogą być pozyskane bezpośrednio od Klienta, od rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zakupu Karnetu dla osoby niepełnoletniej.

 

 • Klienci korzystający z usługi „Internet ZOO Orientarium”

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi dostępu do sieci wi- fi.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez Administratora działań oraz świadczeniem usług.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy poprzez akceptację Regulaminu.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Klienci składający reklamację

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – realizacja umowy oraz przepis prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Brak danych umożliwiających zidentyfikowanie osoby składającej reklamację uniemożliwia przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji. Brak danych kontaktowych osoby składającej reklamację uniemożliwia odesłanie odpowiedzi na wskazany adres zamieszkania lub adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tj. 1 roku – licząc od rozliczenia reklamacji.

 • Subskrybenci Newslettera

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki Newslettera na podany adres poczty elektronicznej oraz wysłania informacji handlowej na wskazany numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - marketing usług własnych, budowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone lub do momentu odwołania zgody.

 • Klienci korzystający z formularza kontaktowego

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - marketing usług własnych, budowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

Podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne,
 2. podmioty świadczące dla Administratora usługi np. księgowe, prawnicze.
 3. podmiot świadczący usługi płatności on-line.

 

Podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

V. Prawa podmiotu danych

Aby skorzystać z poniższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych pod warunkiem udzielenia takiej zgody,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo do przenoszenia danych

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy – masz prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

VI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

VII. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.