Deklaracja

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej orientarium.lodz.pl.

Data publikacji strony internetowej: [2016-04-01].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-26].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: [2023-03-16].
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej BIP jest Adam Bandel,
e-mail: a.bandel@zoo.lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 632-75-79 wew. 255. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do sekretariatu Zarządu, e-mail: sekretariat@zoo.lodz.pl, tel. 42-632-11-88.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

94-303 Łódź, Konstantynowska 8/10 – część udostępniona zwiedzającym oraz część konferencyjna jest wolna od barier architektonicznych.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Windy lub pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem toalety dla zwiedzających w budynku lwiarni).
Dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Możliwe wejście z psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny o zapewnieniu dostępności cyfrowej
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (DOC)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego